Väikeelamute rekonstrueerimistoetus
Taotlusvoor on avatud!

Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Palun tutvuge toetuse põhitingimustega siin.

Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise toetus.
Käesoleva meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.
Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele läbi kvaliteetse ja jätkusuutliku eluasemefondi loomise ning energiatarbimise vähendamise.

Kuidas taotlemine käib?
1.Tellige mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis
2.Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega
3.KredEx teeb toetuse otsuse
4.Teostage tööd pärast positiivse otsuse saamist
5.Esitage ehitusseadustiku kohane ehitise kasutusluba või kasutusteatis
6.Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist
7.Esitage uus mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis

Kellele on väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus mõeldud?
Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.
Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta. Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes.

Mis on hoone energiamärgis ja kes seda väljastavad?
Infot energiamärgise ja selle väljastamise kohta leiate siit.
Väikeelamutele väljastavad energiamärgist vastavad spetsialistid ja energiaaudiitorid. Täpsemad nimekirjad koos kontaktidega leiate siit. NB! Kontaktide nägemiseks palun vajutage lingi avanedes kas kastile “Energiaaudiitorid” või “Energiamärgise väljastajad”.

Aruandlus.
Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.
Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

Kontakt.
Palun tutvuge väikeelamute energiatõhususe suurendamisetoetamise toetuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.
Kaimo Kalda

Toetuste haldur
kaimo.kalda@kredex.ee

+372 667 4143

Aire Helstein

Toetuste haldur
aire.helstein@kredex.ee

+372 667 4108